Warszawa: Dostawa surowców do syntezy chemicznej
Numer ogłoszenia: 157711 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8111231, faks 022 8110799 , strona internetowa www.ipo.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa surowców do syntezy chemicznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa MONOETYLOAMINY w ilości 800 kg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA