Ogłoszenie nr 12756 - 2017 z dnia 2017-01-23 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 6655-2017
Data: 12/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Przemysłu Organicznego, Krajowy numer identyfikacyjny 4261300000, ul. ul. Annopol  6, 03236   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 111 231, e-mail labanowski@ipo.waw.pl, faks 228 110 799.
Adres strony internetowej (url): www.ipo.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
W ogłoszeniu jest: LabCenter Polska Sp. z o.o., ul. Barbary Radziwiłłówny 4, 02-496 Warszawa
W ogłoszeniu powinno być: LabCenter Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 103/1, 01-355 Warszawa