Ogłoszenie nr 6655 - 2017 z dnia 2017-01-12 r.
Warszawa: Dostawa zestawu do ekstrakcji ciecz-ciecz kwasu mlekowego
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Przemysłu Organicznego, krajowy numer identyfikacyjny 4261300000, ul. ul. Annopol  6, 03236   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 228 111 231, faks 228 110 799, e-mail labanowski@ipo.waw.pl Adres strony internetowej (URL): www.ipo.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu do ekstrakcji ciecz-ciecz kwasu mlekowego
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zestawu do ekstrakcji ciecz-ciecz kwasu mlekowego z brzeczki fermentacyjnej w przepływie przeciwprądowym. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę montażu, instalacji, uruchomienia, przetestowania zamawianej aparatury oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w niezbędnym zakresie pracy.

II.5) Główny kod CPV): 38000000-5,
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki, podobnie jak w przypadku innych trybów nie noszących znamion trybu podstawowego, może być zastosowany wyłącznie w okolicznościach przewidzianych ustawą, a zatem w przypadku spełnienia jednej z samoistnych przesłanek określonych w art. 67 ust 1. Art 67 ust 1 pkt 4) stanowi, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do ekstrakcji wszystkie oferty zostały odrzucone. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały również w istotny sposób zmienione. Biorąc pod uwagę wskazany powyżej stan faktyczny, udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie z wolnej ręki uznaje się w pełni za zasadne.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
LabCenter Polska Sp. z o.o.,  office@labcenter.com.pl,  Barbary Radziwiłłówny 4,  02-496,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie